Hatályos szabályzatok felsorolása

Cím Típus Felhasználói hozzájárulás
Nyilatkozat FAR adatszolgáltatásról Külső fél szabályzata Hitelesített felhasználók

Összegzés


Adatkezelési tájékoztató


Teljes szabályzat


nd

Adatkezelési tájékoztató

az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő részvénytársaság által dohánytermék-kiskereskedők (koncesszió jogosultak és koncessziót gyakorlók) részére szervezett szakmai képzésen történő részvétellel összefüggésben

A jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendeletével (általános adatvédelmi rendelet) összhangban az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) által szervezett online szakmai képzésen – a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvénynek (továbbiakban Fdvtv.) megfelelően ‑ részt vevő koncesszió jogosultak, koncessziót gyakorlók, valamint az Fdvtv. 10. § (1) bekezdés alapján feljogosított személyek (a továbbiakban: kijelöltek) együttesen dohánytermék-kiskereskedők (a jogi személy koncessziót gyakorló részéről a szakmai képzés vonatkozásában eljáró természetes személy) személyes adatainak ND Nonprofit Zrt. által történő kezeléséről ad tájékoztatást.Az adatkezelő

Az adatkezelő az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (www.nemzetidohany.hu, 1136 Budapest, Pannónia u. 40.).

 

 

                       

Az ügyfél adatai

kezelésének célja,

jogalapja, 

időtartama 

 

Az Ön adatai kezelésének célját, jogalapját, és időtartamát az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

 

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatkör

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés időtartama

1. Az adatkezelés célja az ND Nonprofit Zrt. által szervezett szakmai képzésen való részvétel.

 

 

A Koncesszió jogosult, Koncessziót gyakorló egyéni vállalkozó, a Kijelölt vagy az általa megjelölt természetes személy természetes személyazonosító adatai (neve, születési helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele), elektronikus levelezési címe, szerződésszám, adott esetben kijelölési okiratszám, felhasználói név, belépési jelszó.

A dohánytermék-kiskereskedő az Fdvtv. 13. § (4a) bekezdés alapján köteles szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A kötelező továbbképzés megszervezése a részvénytársaság feladata. A szakmai képzésekre történő jelentkezéssel és a szakmai képzéseken való részvétellel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a koncessziós szerződés, valamint az Fdvtv. 13. § (4a) bekezdés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja igy közérdekű feladatok ellátása (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, Fdvtv. 4. § (2) bekezdés d) pont)

Az adatkezelés a koncessziós szerződés megszűnését követő 5 (öt) év elteltéig, illetőleg amennyiben ez az időpont korábbi – a koncessziós szerződés alapján az oktatással kapcsolatos követelések érvényesíthetőségének elévüléséig tart.

 

2. Számla kiállítása

Koncessziót gyakorló, Kijelölt neve, címe, adóazonosító jele (adószáma), mivel a számla az Ő részére kerül kiállításra a képzési díjról.

 

Jogi kötelezettség (Számviteli törvény 169. §)

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelés 8 (nyolc) évig, illetőleg az adó megállapításához való jog elévüléséig tart.

3. Adatszolgáltatás

2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott következő adatok: képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adatai (neve, születési helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele), elektronikus levelezési címe, legmagasabb iskolai végzettsége/szakképesítése, idegennyelv ismerete, a képzésbe történő ki/belépése, valamint a képzési díj fizetési kötelezettsége.

Jogi kötelezettség (2013. évi LXXVII. törvény 21. § és 15. § (1) bekezdés)

 

 

A képzés megtörténtétől számított 8 évig.

4. Kapcsolattartás

Koncesszió jogosultak e-mail címe, és/vagy a Koncessziót gyakorlók, Kijelöltek munkahelyi vagy magán e-mail címe a kapcsolattartás biztosítása végett.

 

Munkahelyi e-mail címek esetében közérdekű feladat ellátása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), magán e-mail címek esetében az érintett hozzájárulása

A képzési kötelezettség teljesítéséig, hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Az érintett jogai

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön:

(i)      kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az ND Nonprofit Zrt. által kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

(ii)     kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii)    kérheti, hogy az ND Nonprofit Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

(iv)    élhet az adathordozhatósághoz való jogával a hozzájárulása alapján kezelt adatok tekintetében (magán e-mail cím): az Önre vonatkozó, Ön által az ND Nonprofit Zrt. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait az ND Nonprofit Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek.

(v)     a kapcsolattartási adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

(vi)    tiltakozhat a személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapuló adatkezelése ellen, tiltakozása esetén az ilyen adatokat az adatkezelő csak akkor kezelheti tovább, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

Az adatszolgáltatás  elmaradásának következménye

 

 

Az adatszolgáltatás megtagadásának következménye:

 

a)      A szakma képzés nem teljesítése, mely esetén az ND Nonprofit Zrt. élhet a kijelölési okirat szerinti azonnali hatályú indoklást nem igénylő visszavonás jogával.

b)     A szakmai képzési kötelezettség teljesítése törvényből, illetve pályázatban tett vállalás teljesítéséből eredő kötelezettség, így annak nem teljesítése a koncessziós szerződés megszűnését eredményezheti.

 

A személyes adatok címzettjei, a személyes adatok továbbítása

Az adatkezelés keretében a személyes adatok az adatkezelőn és az adatfeldolgozón kívül a felnőttképzési államigazgatási szerv felé (Pest Megyei Kormányhivatal)  kerülnek továbbításra a Felnőttképzési Akkreditációs Rendszeren keresztül.

 

Jogorvoslat

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye vagy az Ön lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhat.

 Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az adatkezelők adatvédelmi tisztviselőit.

 

Az adatvédelmi tisztviselő

Az ND Nonprofit Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: ND Nonprofit Zrt./Adatvédelem, 1136 Budapest, Pannónia u. 40., 1398 Budapest, Pf.: 562., telefon: +36(1)795-37-78, e-mail cím: adatvedelem@nemzetidohany.hu